Klachtenprocedure

Soms ligt de oplossing voor de hand en kan de klacht direct verholpen worden. Bent u niet tevreden over de afhandeling van uw klacht dan kunt u uw klacht gemotiveerd en schriftelijk indienen bij de directie van Pleitmeesters B.V., Postbus 50018, 8002 LA, te Zwolle of via info@pleitmeesters.nl.

Na ontvangst van uw brief zal uw klacht in behandeling worden genomen en ontvangt u binnen 3 weken na ontvangstdatum een schriftelijke reactie.

In uw brief dient u de volgende punten op te nemen:

  • een gemotiveerde omschrijving van de klacht;
  • het referentie/dossiernummer;
  • eventuele stukken die betrekking hebben op de onderbouwing van de klacht;
  • uw naam, adres en telefoonnummer en/of e-mailadres;

Pleitmeesters B.V. beschikt over een bemiddelingsvergunning afgegeven door de Autoriteit Financiële Markten. In het verlengde hiervan is Pleitmeesters aangesloten bij het Klachteninstituut financiële dienstverlening (Kifid).

De bemiddelingsvergunning legitimeert ons om voor vorderingen uit hoofde van consumentenkrediet betaalafspraken met consumenten te maken. Consumenten kunnen – nadat de interne klachtenprocedure is gevolgd – hun klacht voorleggen aan het Kifid.