Passie voor complexe dossiers, Recovery sharing, 100% no cure, no pay

De zorgplicht van de bank, een nieuw scheldwoord?

Mede door de kredietcrisis, de recente ontwikkelingen in de bank- en effectenwereld, de nadruk op meer consumentenbescherming en de eisen van Europese en nationale wetgeving,  treedt de zorgplicht van de financiële dienstverlener steeds meer op de voorgrond, althans wordt daar steeds vaker een beroep op gedaan in negatieve zin.

De zorgplicht van de financiële dienstverlener houdt in dat zij bij haar dienstverlening de nodige zorgvuldigheid in acht dient te nemen, waarbij zij naar beste vermogen rekening houdt met de belangen van de klant. Uiteraard heeft de klant ook een eigen verantwoordelijkheid. Vrij vertaald komt dit op het volgende neer:

- de financiële dienstverlener dient zich ervan te vergewissen aan wie het product wordt  verkocht en of het product bij de klant past, rekening houdend met diens inkomsten en uitgavenpatroon;

- de financiële dienstverlener dient na te gaan of het product past bij het risicoprofiel van de klant. De vraag hoeveel risico de klant kan, en wil, lopen zal ter sprake moeten worden gebracht;

- op de financiële dienstverlener rust een informatie- en inspanningsverplichting

Het begrip zorgplicht is een alomvattend begrip wat als toetsnorm ten grondslag kan worden gelegd in de gehele relatie financiële dienstverlener versus klant en/of derden. Deze norm wordt gevoed door de eisen van redelijkheid en billijkheid en zal, rekening houdend met de professionaliteit van partijen, van geval tot geval dienen te worden afgewogen.

Met het oog op de ontwikkelingen in de consumentenwetgeving en de aandacht die de media daaraan besteedt, lijkt het er vaak op alsof de zorgplicht enkel ziet op de (pre) contractuele fase van kredietverstrekking. Er is echter nog een andere ontwikkeling gaande, die in de jurisprudentie terug te vinden valt, namelijk het feit dat het niet doortastend optreden tijdens een incassotraject eveneens een schending van de zorgplicht van de financiële dienstverlener kan opleveren. Zo oordeelden diverse rechtbanken in het land al eerder, en dat zal, gezien de ontwikkelingen rondom het consumentenkrediet, nog wel vaker het geval worden.

Vaak wordt echter in de media enkel aandacht besteed aan dit onderwerp indien de financiële dienstverlener haar zorgplicht heeft geschonden en niet zozeer indien daarvan geen sprake is. Omdat het verwijt, dat de zorgplicht is geschonden, vaak te pas en te onpas wordt gebruikt, zijn er ook tal van uitspraken waarin werd geoordeeld dat de zorgplicht niet was geschonden c.q. dat daarop ten onrechte een beroep is gedaan. De kredietnemer heeft immers ook een eigen verantwoordelijkheid. Op deze norm dient door beide partijen acht te worden geslagen.   

Desalniettemin, bij het incassotraject dient de kredietverstrekker c.q. incassant er zich van te vergewissen dat de zorgplicht zich ook tot in deze fase uitstrekt. Het is dus zaak om doortastend op te treden en, indien dat om welke reden dan ook tijdelijk niet mogelijk is/was, een actief beleid te voeren inzake uw stilstaande posten om verwijten en verval van recht te voorkomen. Pleitmeesters biedt hiervoor de oplossing!

De zorgplicht van de bank, een nieuw scheldwoord?... Lees meer

Dwangakkoord: verplicht tot het accepteren van onredelijke kwijtingsvoorstellen?... Lees meer

Adreswijziging per 1 mei 2019... Lees meer