Disclaimer en Privacy Statement Pleitmeesters B.V.

Disclaimer

Pleitmeesters BV verstrekt via deze website informatie over producten en diensten die door Pleitmeesters BV worden aangeboden. De informatie op deze website wordt door Pleitmeesters BV met zorg samengesteld. Toch kunnen er onvolledigheden en onjuistheden voorkomen. In dat geval is Pleitmeesters BV niet aansprakelijk. Ook kan het voorkomen dat gebruikers misbruik maken van de website van Pleitmeesters BV Ook in dat geval is zij niet aansprakelijk voor de aangebrachte informatie en/of berichten die door gebruikers van de website via Internet worden verzonden. Om de website goed te laten werken en informatie actueel te houden, zal de website regelmatig onderhouden worden, waarbij wijzigingen worden aangebracht. Deze wijzigingen worden zonder voorafgaande mededeling verwerkt. Indien de website niet goed functioneert, kan Pleitmeesters BV niet aansprakelijk worden gesteld. Pleitmeesters BV is uiterst selectief in het verwijzen naar andere websites. Zij kan echter niet instaan voor de inhoud en het functioneren daarvan, noch voor de kwaliteit van eventuele producten en/of diensten die daarop worden aangeboden. Verwijzingen naar websites die niet door Pleitmeesters BV worden onderhouden zijn louter ter informatie van de bezoeker opgenomen. De inhoud van deze website mag door de gebruiker alleen worden gebruikt voor het verkrijgen van informatie. Pleitmeesters BV heeft auteursrechten op de inhoud van de website. Het is niet toegestaan de inhoud van de site te vermenigvuldigen, door te sturen, te distribueren, te verspreiden of tegen vergoeding beschikbaar te stellen aan derden, zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Pleitmeesters BV.

Privacy Statement

Uw persoonsgegevens kunnen worden opgenomen in het gegevensbestand van Pleitmeesters B.V. Wij zijn ons ervan bewust dat het verwerken van uw persoonsgegevens gevolgen voor u kan hebben. Uw privacy is belangrijk voor ons. U kunt er op vertrouwen dat wij zorgvuldig en in overeenstemming met de wettelijke privacy regels met uw gegevens omgaan. In deze Privacy Statement geven wij u graag inzicht in de wijze waarop Pleitmeesters B.V. uw gegevens verwerkt.

1. Wie is Pleitmeesters B.V.
Pleitmeesters B.V. is een organisatie die zich bezighoudt met het incasseren van vorderingen in opdracht van derden. Pleitmeesters B.V. is gevestigd te Ede aan de Pascalstraat 18d (6716 AZ) en staat ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 09206263.

2. Verwerken gegevens
Wij verzamelen en verwerken anonieme gegevens en persoonsgegevens.

Anonieme gegevens zijn gegevens die niet kunnen worden herleid tot uw identiteit, bijvoorbeeld uw IP-adres en de instellingen van uw computer. Deze gegevens worden opgeslagenin de cookies die wij gebruiken. Bij uw bezoek aan onze website wordt gebruik gemaakt van cookies (kleine informatiebestanden) die door uw browser worden opgeslagen op uw computer. Deze tekstbestandjes worden opgeslagen in het geheugen van uw computer.

Persoonsgegevens zijn die gegevens op basis waarvan uw identiteit direct of indirect kan worden herleid. Wij verwerkende persoonsgegevens in verband met de vorderingen die wij in beheer hebben, waaronder algemene gegevens (naam, adres, geboortedatum), contactgegevens (telefoonnummer, e-mailadres) en financiële persoonsgegevens (inkomsten, uitgaven, schulden en vermogen). Deze persoonsgegevens heeft u zelf aan ons verstrekt of wij hebben die ontvangen van andere organisaties in het kader van onze dienstverlening.

Wij verwerken geen bijzondere persoonsgegevens.

3. Doeleinden verwerken gegevens

Het doel van het gebruik van de (anonieme gegevens van de) cookies is uw bezoek aan onze website goed te laten verlopen.

De persoonsgegevens verzamelt en verwerkt Pleitmeesters B.V. als daarvoor een wettelijk basis is met het doel:

  • het aanleggen van klantdossiers;
  • het verstrekken van deze gegevens aan betrokken partijen;
  • het beheren en incasseren van vorderingen;
  • het identificeren van de klant en het verifiëren van diens identiteit;
  • het voeren van een incasso-administratie;
  • het bepalen van een scoringswaarde met betrekking tot het beheer en de incasso van vorderingen, waarmee de kans op verhaalbaarheid kan worden vastgesteld;
  • het optimaliseren van de dienstverlening aan haar opdrachtgevers.

In specifieke gevallen kunnen de persoonsgegevens worden gebruikt ten behoeve van andere diensten. In dat geval verwijzen wij u naar de specifieke doeleinden die zijn beschreven aan het einde van dit privacy statement.

4. Gebruik door derden

Wij zullen uw persoonsgegevens aan derden verstrekken uitsluitend indien dit:

I. noodzakelijk is voor de dienstverlening van incasso van de vorderingen;

a. Het gaat hierbij om derden die direct betrokken zijn bij de dienstverlening, zoals incassokantoren, advocaten, deurwaarders, maar ook om derden die ondersteunende diensten verlenen, zoals IT-leveranciers.

b. Met deze partijen hebben wij een overeenkomst gesloten, waarin is vastgelegd welke voorwaarden wij stellen aan de gegevensverwerking door de derden, opdat uw gegevens zorgvuldig behandeld en beschermd worden.

II. wettelijk verplicht is;

a. De gegevens worden dan verstrekt aan de daartoe aangestelde instantie.

III. noodzakelijk is voor een rechtszaak;

IV. noodzakelijk is voor ter bescherming van haar eigen rechten.

Wij verstrekken de gegevens aan derden alleen als het nodig is en dan zo min mogelijk en zullen uw gegevens niet verstrekken aan derden buiten de Europese Economische Ruimte (EER).

5. Bescherming persoonsgegevens

Wij verwerken zo weinig mogelijke persoonsgegevens; alleen die nodig zijn voor de dienstverlening. De gegevens die wij verwerken, behandelen wij zorgvuldig. Wij houden ons strikt aan de privacyregels.

Wij hebben binnen onze organisatie maatregelen genomen. Alleen de medewerker die de gegevens moet kunnen inzien en/of wijzigen voor het uitoefenen van de functie is daartoe geautoriseerd. Zij zijn gehouden tot strikte geheimhouding van de gegevens. Ook op technisch niveau zijn maatregelen getroffen om persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking.

6. Overdracht onderneming

Bij de verdere groei en ontwikkeling van Pleitmeesters B.V. kan het voorkomen dat één of meerdere onderdelen of activa van de onderneming worden overgedragen aan een derde partij of dat Pleitmeesters B.V. fuseert met een derde partij. In dat geval kunnen ook uw persoonsgegevens worden overgedragen, zodat de dienstverlening op hetzelfde niveau kan worden voortgezet.

7. Bewaring persoonsgegevens

Wij bewaren uw gegevens niet langer dan noodzakelijk voor de doeleinden waarvoor uw gegevens zijn verkregen en worden verwerkt, tenzij wij wettelijk verplicht zijn om de gegevens langer te bewaren.

Na verloop van de bewaartermijn worden uw persoonsgegevens verwijderd of geanonimiseerd, op zodanige wijze dat die niet langer kunnen worden gebruikt en niet langer toegankelijk zijn. Geanonimiseerde gegevens gebruiken wij na afloop van de bewaartermijn alleen voor historische, statistische of wetenschappelijke doeleinden.

8. Datalekken

Ondanks dat wij ons inzetten om uw persoonsgegevens te beveiligen, kan een datalek ontstaan. Een datalek is een inbreuk op de beveiliging die per ongeluk of op onrechtmatige wijze leidt tot vernietiging, verlies, wijziging of ongeoorloofde toegang tot doorgezonden, opgeslagen of anderszins verwerkte persoonsgegevens. In bepaalde gevallen zijn wij verplicht om de datalek te melden bij de Autoriteit Persoonsgegevens en in bepaalde gevallen moeten wij de datalek ook melden aan u. Uiteraard houden wij ons strikt aan die regels. Mocht u vermoeden dat een datalek heeft plaatsgevonden, meldt u dat ons dan zo spoedig mogelijk.

9. Uw rechten

U hebt een aantal privacyrechten ten aanzien van de verwerking van persoonsgegevens:

Inzage

U hebt het recht om in te zien welke persoonsgegevens worden verwerkt en met welk doel.

Rectificatie en aanvulling

U hebt het recht om onjuiste persoonsgegevens te laten corrigeren en/of aanvullen.

Dataportabiliteit

Het recht van dataportabiliteit geeft u het recht om de door u aan ons verstrekte persoonsgegevens in een gestructureerde, gangbare en leesbare vorm te ontvangen om deze aan een derde te verstrekken.

Bezwaar

Het recht van bezwaar geeft u het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw betreffende persoonsgegevens.

Beperking van de gegevens

Het recht op beperking van de verwerking geeft u het recht om het gebruik van persoonsgegevens te beperken.

Verwijdering

U hebt het recht op verwijdering van uw persoonsgegevens. Menselijke blik

Met betrekking tot geautomatiseerde besluitvorming en profilering hebt u het recht om niet te worden onderworpen aan een uitsluitend op geautomatiseerde verwerking gebaseerd besluit; ook wel genoemd het recht op een menselijke blik bij besluiten.

10. Beroep op uw rechten

Indien u gebruik wenst te maken van uw rechten, stuurt u ons dan een brief (Pleitmeesters B.V., Postbus 294, 6710 BG Ede) met

1. daarin de reden waarom u het verzoek doet;

2. een kopie van uw legitimatiebewijs (uw foto en BSN-nummer mag u afschermen);

3. alle relevante gegevens/documenten.

U ontvangt van ons binnen 5 dagen een ontvangstbevestiging.

Wij zullen uw verzoek beoordelen. Daarbij onderzoeken wij onder meer of u verzoek terecht is.

Indien Pleitmeesters B.V. voldaan heeft aan een verzoek om gegevens te verbeteren, aan te vullen, te verwijderen of af te schermen, zal zij derden aan wie deze gegevens zijn verstrekt, mededeling doen van de aangebrachte wijzigingen. Pleitmeesters B.V. hoeft hieraan niet te voldoen indien dit onmogelijk is of een onevenredige inspanning kost. Binnen één maand na ontvangst van het verzoek ontvangt u van ons een reactie.

Indien u het niet eens bent met onze beslissing wijzen wij u op onze interne klachtenprocedure. U kunt een klacht schriftelijk (via post of e-mail) bij ons indienen.

Als u zich niet kunt vinden in ons antwoord op uw klacht of wanneer wij niet tijdig reageren op uw beroep op een van de rechten, dan kunt u een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Meer informatie hierover vindt u op de website van de Autoriteit Persoonsgegevens https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl.

11. Wijziging van dit Privacy Statement

Wij kunnen dit Privacy Statement zonder aankondiging wijzigen. Deze wijzigingen worden bekend gemaakt op de website

12. Ingangsdatum

Dit Privacy Statement is in werking getreden op 25 mei 2018.

13. Vragen

Hebt u vragen of opmerkingen over dit Privacy Statement of over het verwerken van persoonsgegevens die niet in dit Privacy Statement zijn beantwoord? Of heeft u suggesties of opmerkingen over de inhoud? U kunt deze mailen naar info@pleitmeesters.nl.

U vindt meer informatie over het verwerken van persoonsgegevens op de website van de Autoriteit Persoonsgegevens https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl.